Persondata – Hvordan håndterer vi din data..?

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Centrum Serviceudlejning

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig hermed om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

  • Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  • Kontakt os på mail info@cese.dk eller direkte på telefon 75622480, hvis du har spørgsmål.
  • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  • Kategorier af personoplysninger
  • Modtagere eller kategorier af modtagere
  • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  • Hvor dine personoplysninger stammer fra
  • Opbevaring af dine personoplysninger
  • Automatiske afgørelser, herunder profilering
  • Retten til at trække samtykke tilbage
  • Dine rettigheder
  • Klage til Datatilsynet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Louise Adsbøl & Christian Jensen
Centrum Serviceudlejning