Lejebetingelser Centrum Serviceudlejning
01/08/2022

VIGTIG INFO – PAS GODT PÅ DINE GULVE

Vi anbefaler altid vores kunder at anvende filt dupper under hver eneste stol og bordben, for at undgår at I ridser jeres gulve. Disse kan købes i alle byggemarkeder, samt i vores butik.

Selvhenter eller Levering/afhentning:

Selvhenter: Transporten skal ske i lukket bil, eller ren & lukket trailer.

Selvhenter: Alle stole skal altid stå oprejst.

Selvhenter: Husk reklamation skal ske første dag, inden anvendelse. VIGTIGT

 • Udlejer fastsætter den endelige leveringdato 5 dage før brugsdato. Den endelige leveringsdato kan ændres efter meddelelse til lejer. Lejer gøres opmærksom på at levering kan ske flere dage før brugsdatoen.
 • Udlejer forbeholder sig ret til at nægte opstilling og levering af det lejede, hvis dette, efter en faglig vurdering, må anses for uforsvarligt af hensyn til vind, vejr eller anden form for hindring på det aftalte leveringstidspunkt, samt forventede hindringer i lejeperioden. Nægtes levering i henhold til foranstående, er udlejer ikke ansvarlig for tab, som lejer måtte pådrage sig i denne forbindelse, og lejer frigøres ikke for sin forpligtigelse i henhold til kontrakten. Lejer vil i foranstående tilfælde således blive opkrævet betaling af det fulde beløb.
 • Udlejers transportpris er baseret på kollektiv transport inkl. aflæsning i stueplan med max 5 meters bæreafstand fra aflæsningsbilen. Etage op/nedbæring, lange gåafstande m.v. er ikke inkl. i den normale transportpris. Et trin udgør en meter.
 • Leverer udlejer en maskine, som skal bruge strøm, skal strømmen være klar ved levering. Strømudtag skal være tilgængeligt inden for 1 meter fra maskinens opstilling. Hvis strømudtag ikke er klar ved levering, er udlejer ikke ansvarlig for, at maskinen ikke måtte virke korrekt.
 • Hvis kunden selv forestår transporten af det lejede, skal dette ske i lukket bil eller ren og lukket trailer. Hvis lejer ikke opfylder denne betingelse, kan udlejer nægte udlevering.
 • Det er lejers pligt at kontroller om alle de bestilte vare også er der. Udlejer efter levere ikke ved en sådan mangel.
 • Lejer er ansvarlig for skader opstået i forbindelse med lejers transport af det lejede, herunder for skade opstået i en af lejer bestilt transportørs varetægt.

Aftalens indgåelse:

 • Hvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det forefindes hos kunden. Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves. Almindelig lejeperiode er Max 5 dage (weekend fredag til mandag).
 • Lejeaftalen er indgået, når lejer har bekræftet & godkendt en ordrebekræftelse via mail eller mundtligt.
 • Ordrebekræftelsen betragtes som modtaget af lejer, hvis ikke lejer senest 3 dage efter lejers afgivelse af ordre, meddeler udlejer at lejer ikke har modtaget ordrebekræftelsen.

Annullering og ændring af ordre:

 • Ordren er bindende fra den dag ordrebekræftelse er er modtaget af kunden.
 • Ved annullering af ordrebekræftelse, senere end 8 dage før levering, betales fuld leje.
 • Ved annullering af festtelte senere end 30 dage før levering, betales fuld leje.
 • Reduktion i ordren kan ske indtil 5 dage før levering.
 • Tillæg kan accepteres indtil 1 dag før levering.

Betaling:

 • Leje eller køb betales senest 8 dage efter modtagelse af faktura.
 • Køb i butikken betales via MobilePay inden udlevering, ingen kontant salg.
 • En solgt vare tilhører Centrum Serviceudlejning til det fulde beløb er betalt. (Det er kun købevarer i butik eller på webshop der købes, alt andet udlejes af Centrum Serviceudlejning)

Modtagelse af faktura:

 • Centrum sender fakturaer via E-mail eller EAN tidligst 2 dage inden anvendelses dato.
 • Skal Centrum Serviceudlejning fremsende faktura til lejer pr. post, opkræves lejer et faktureringsgebyr på 100 kr.
 • Ved for sen betaling pålægges 2 % i rente pr. påbegyndt måned.
 • Rykkergebyrer og inkassogebyrer vil blive opkrævet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Indbetalt depositum betales ikke retur ved aflysning af arrangementet.
 • Der kan betales via indbetalingskort eller MobilePay, vi modtager IKKE betalingskort.
 • Der tages forbehold for prisændringer samt fejl i prislisten.

Anvendelse af det lejede:

 • Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, kan lejer alene gøre brug af det lejede én gang i løbet af lejeperioden.
 • Det er ikke tilladt lejer, at videreudleje eller udlåne det lejede til andre.
 • Det påhviler lejer at fremskaffe de nødvendige tilladelser for det lejedes opstilling og drift i henhold til brandlovgivningen eller anden lovgivning.
 • Lejer forpligter sig til at gennemgå informationer og vejledninger før ibrugtagningen af det lejede.
 • Det lejede skal stå tørt, og må ikke udsættes for regn eller fugt. (Gælder dog ikke telte)

Strømtilslutning:

 • Alle el-apparater på 220 volt er udstyret med jordstik. Hvis jordstik mangler, skal udlejer straks kontaktes, og maskinen må ikke tages i brug.
 • Fjerner lejer jord stikket, bliver lejer opkrævet et gebyr på kr. 150,- pr. stik.
 • Det er forbudt at skille maskiner ad. Al strøm i forbindelse med tilslutningen af maskiner skal laves af en autoriseret elektriker.
 • Intet af vores materiel der bruger strøm må tilsluttes generator.

Lejers ansvar:

 • Lejer er ansvarlig for enhver hændelig skade, forringelse eller undergang af det lejede, når dette er overgivet til eller leveret hos lejer. Lejer er endvidere ansvarlig for enhver skade, der måtte opstå ved ikke korrekt brug af det lejede, herunder ved ikke korrekt tilslutning af det lejede.
 • Lejer er ansvarlig for overbelastning af det lejede.
 • Det påhviler lejer at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og hærværk.
  Beskadigelse af udstyr frigør ikke lejer for dennes forpligtigelser i henhold til lejeaftalen.
 • Det lejede erstattes til fuld nyværdi. Såfremt reparation kan udføres, sker dette på udlejers foranstaltning, men for lejers regning.

Returnering:

 • Det lejede skal tilbageleveres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt.
 • Er det lejede ikke rengjort, efter faktureres lejer for for tiden Centrum Serviceudlejning skal bruge på at rengøre det lejede. Det faktureres med kr. 495,- pr. time, dog minimum for 1 times arbejde. Retur bedømmelsen afgøres ene og alene af udlejer.
 • Hvis udlejer ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt, opkræves lejer ekstra leje i perioden.
 • Såfremt det lejede ikke leveres tilbage til udlejer, er lejer forpligtet til at erstatte dette til fuld nyværdi. For sent tilbageleverede leje genstande krediteres alene i udlejers erstatningskrav inden for 10 dage fra den aftalte returnerings dato. Herefter er udlejer ikke forpligtet til at kreditere for lejers tilbagelevering.
 • Lejer har ikke tilbageholdelsesret i det lejede for noget krav, lejer måtte have på udlejer.

Reklamation:

 • Alt lejet udstyr fra Centrum Serviceudlejning, leveres uden fejl og mangler samt i pæn og rengjort stand. Såfremt lejer ikke mener, at udstyret ikke lever op til ovennævnte betingelser, skal lejer reklamere ved modtagelsen og senest inden ibrugtagning af det lejede.
 • Ved weekendleje skal udlejer have modtaget lejers reklamation senest fredag kl. 14.00, såfremt lejer fremsætter krav om efter levering eller omlevering.
 • Hvis lejer ikke, inden brugen af det lejede, har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Reklamationer efter brugen af det lejede anerkendes ikke.
 • Lejer opfordres til at undersøge det lejede herunder foretage en optælling, idet indsigelser vedrørende antallet af genstande som lejer har lejet, ikke anerkendes efter lejers brug.
 • I tilfælde af fejl eller mangler kan udlejer ikke gøres ansvarlig for et større beløb, end hvad der svarer til den aftalte leje.
 • Returnerer lejer, ved tilbagelevering af det lejede, effekter som tilhører lejer eller dennes brugere, opbevarer udlejer dette på lager i 20 dage efter tilbagelevering.
 • Effekterne kan afhentes på udlejers adresse. Fremsendelse til lejer sker efter fremsat ønske og mod betaling af porto og emballage. Evt. tvister mellem parter afgøres i udlejers retskreds.

Erstatning af ødelagte varer:

 • Lejer er forpligtet til at erstatte alle ødelagte vare, som er gået i stykker grundet forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse.
 • Lejer er forpligtet til at erstatte forsvundne eller stjålne vare.
 • Alle varer erstattes til fuld pris.
 • Pris eksempler: Tallerken, glas og bestik (20 kr. pr del) Telt (Se afsnit for telte)
 • Ødelagte telte erstattes til fuld pris af lejer, telte der er blevet skadet enten grundet hærværk eller uheld, erstattes til fuld pris af lejer. Derfor er det meget vigtigt. at man ikke klistrer eller skriver noget på teltdugen, da det oftest ikke kan komme af igen.
 • Pas også på at I ikke rammer dugen med jeres plæneklipper. Hvis i har robot plæneklipper slukkes denne ned af lejer, inden teltet opstilles.

Vigtige betingelser: (undgå ekstra gebyrer)

 • Stole og borde returneres i rengjort stand. Stole uden polstring rengøres på sæder for diverse pletter og benene tørres af. Stole med polstring rengøres på sæder for diverse pletter og benene tørres af. Udlejer sørger for rengøring af mindre rødvinspletter og lignende på stole med polstring. Hvis polstringen er ødelagt, herunder som følge af brandmærker, madrester og lignende, opkræver udlejer, lejer for et nyt betræk a 350 kr.
 • Fyrfadslys må ikke stå direkte på borde og stole.
 • Det er forbudt at anvende klammer, tegnestifter, søm og lignende på borde og stole.
 • Tape og limrester skal fjernes inden tilbagelevering. Ved brug af farvet bordpapir skal der lægges plastik mellem bordet og bordpapiret, så bordet ikke tager farve.
 • Returnerer lejer ikke stole og borde i rengjort stand, opkræves lejer et rengøringsgebyr på samtlige stole. Faktureres med Kr. 450,- pr. time, dog minimum for 1 times arbejde.
 • Centrum Serviceudlejning er ikke ansvarlig for skader, som stole og borde måtte have forårsaget på lejers gulve.
 • Lejer er forpligtet til at tjekke om alle stole og borde har plast dutter monteret på benene inden anvendelse.
 • Har du lejet telt, så læs betingelserne grundigt for festtelte

Serviceudlejning:

 • Lejer skal optælle servicen før brug. Reklamation over manglende service skal ske til udlejer før servicen tages i brug, også selvom eventuelt manglende genstande kan undværes.
 • Lejer vil blive opkrævet for manglende service ved returnering.
 • Reklamation efter brug anerkendes ikke.
 • Servicen leveres tilbage i de medfølgende bakker og glas med skænke hullet opad.
 • Det lejede service skal være pakket ned i de dertil hørende kasser/vogne inden afhentningen.

Bestilt med opvask: (Se pris pr. del på vores hjemmeside)

 • Alle madrester skal skrabes af servicen inden returnering, hvis i har valg med opvask.
 • Glas og kander skal være tømt for alt væske.
 • Alt service returneres i medfølgende kasser, glas med skænke hullet opad.

Bestilt uden opvask: (Kunden opvasker selv)

 • Alt service skylles af inden opvask.
 • Alt service skal vaskes op i mindst 60 grader.
 • Alt service aftørres med rene fnugfrie viskestykker efter opvasken.
 • Alt service returneres i medfølgende kasser.
 • Bemærk: Er servicen ikke ordentlig rengjort, faktureres lejer gældende sats pr. del for opvask.

Lysestager:

 • Lejer rengør lystestagerne. Lysestager må kun rengøres i varmt rindende vand. Det er forbudt at bruge diverse svampe, skurebørster, knive osv. til rengøring af lysestagerne.
 • Bærer lysestagerne ved returnering præg af hårdhændet rengøring, vil lejer blive efter faktureret for den fulde nyværdi af effekten.

Fadølsanlæg & Slushicemaskiner:

 • Der må aldrig anvendes andet øl end det vi leverer fra Royal Unibrew, anlæg må aldrig adskilles. Hvis dette ikke overholdes, faktureres i mindst 800,00 kr. i erstatning for ekstraordinære rengøring.
 • Fadølsanlægget returneres i rengjort stand.
 • Som kunde må man ikke selv afhente fadølsanlæg & slushice maskine hos os.
 • Centrum leverer altid fadølsanlæg & slushice maskiner, for at sikre at anlæggene ikke bliver skadet under transport.
 • Slushice maskiner skylles igennem med rent lunken vand efter brug.
 • Alt ydre aftørres med fugtig klud efter brug.
 • Vi adskiller & desinficerer selv slushice anlæg og fadølsanlæg, når de kommer retur fra leje.

Festtelte:

 • Udlejer leverer og opstiller teltet. Alle telte er certificerede efter gældende lovgivning.
 • Der skal være fri adgang til at køre bilen direkte til opstillingsstedet. Er der ikke fri adgang for bilen, pålægges et ekstra transportgebyr. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuel forsinkelse som følge heraf.
 • Lejer anviser stedet, hvor teltet skal stå, evt. Ved opmærkning med havestole eller lignende, ved hvert telt hjørne, samt markering af hvor døren skal være.
 • Er lejer ikke til stede, opstilles teltet med placering i henhold til udlejers vurdering.
 • Pladsen skal være ryddet for diverse ting og være klar til opstilling af teltet. Således skal hundeefterladenskaber og lignende være fjernet før opstilling.
 • Teltet skal kunne fastgøres til underlaget med 90 cm. Lange pløkke, så udlejer har ingen ansvar for evt. skader på strømførende kabler gas- vandledning, telefon, lyslederkabel eller andet der måtte være nedgravet. Lejer informerer udlejer, hvis der er risiko for ramme strømførende kabler, eller andet, dette SKAL SKE inden teltet opstilles.
 • reetablering af asfalt eller flisebelægning, græsarealer mv. påhviler alene lejer. Hvis der skal bruges betonklodser til fortøjning af teltet, bliver lejer faktureret særskilt herfor og lejer forpligter sig til at efterse alle båndstrammer 2 gange om dagen og evt. stramme disse om nødvendig.
 • Teltet må ikke flyttes, og siderne må ikke tages af grundet sikkerhed.
 • Dørene skal ligeledes være lynet ned og lukket, når teltet forlades.
 • Teltet leveres med halvdelen som vinduer og halvdelen som hvide sider.
 • Der må ikke grilles, laves mad eller være åben ild i teltet.
 • Tape, balloner og andet, må aldrig sættes på eller hænges op ad teltdugen.
 • Flag, balloner, farvet papir og andet som kan smitte af, må ikke hænges, så det rører ved teltdugen. Farven brænder sig nemt fast i teltdugen. Hvis uheldet er ude, er lejer forpligtet til at erstatte teltdelene til fuld nyværdi. (Priserne er vores netto indkøbspriser)

 

Erstatningspris side med dør og vindue.
Kr.: 2.400,- (Pr. stk. inkl. Moms)

Erstatningspris side med vindue.
Kr.: 1.600,- (Pr. stk. inkl. Moms)

Erstatningspris side uden vindue.
Kr.: 1.200,- (Pr. stk. inkl. Moms)

 • Der må ikke anvendes åben ild eller fyrværkeri i eller i nærheden af teltet.
 • Elpære og andre varme kilder må ikke røre, eller hænges tæt ved telt dugen.
 • Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for skade på ting, som måtte stå i eller omkring teltet ved nedtagning.
 • Hvis udlejer skal bærer teltdele igennen garage og lignende, er udlejer ikke ansvarlig for evt. skrammer og skader på ejendom og inventar. 
 • Hvis et telt skal bæres op af trappetrin, faktureres lejer kr. 250,- pr. Trappetrin i håndterings gebyr.
 • Der skal være 1 meter fri hele vejen rundt om teltet til opstilling, hvis dette ikke er muligt, skal udlejer informeres, så vurderes det om opstilling er muligt.

Gode råd for at undgå kondens i teltet – husk god udluftning:

 • Udluftning / Udluftning / Udluftning. Lyn et par sider godt op, så luften kommer igennem.
 • Dæk aldrig bordene op dagen inden festen afholdes.
 • Sørg for at lufte rigtig godt ud inden i skal dække bordene.
 • For lidt udluftning, samt høj luftfugtighed, er den primære årsag til kondens i teltet.
 • Tænd op for varmen 1 til 2 timer før gæsterne kommer, hvis det er nødvendig. Se mere om hvordan du undgår kondens i teltet her

Gulve:

 • Underlaget skal være jævnt og plant, da vores plast rullegulv følger terrænet.
 • Underlaget opklodses ikke af udlejer og følger derfor underlaget.
 • Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for kvaliteten af det færdige gulv.
 • Gulvet kan ikke forventes at være rent ved levering.
 • Lejer må selv sørge for rengøring af gulvet før brug, hvis dette anses for nødvendigt.
 • Alle gulve er udført i sort eller grå plast. Gulve må ikke adskilles af kunden.

Kontakt os endeligt hvis du har spørgsmål til ovenstående.

 

Med venlig hilsen

Christian og Louise

Centrum Serviceudlejning

Bollervej 131

DK-8700 Horsens

Tlf.: 75 62 24 80